Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המשפט הנכון באשר לניהול הסיכונים האישי שלנו הוא :

1
done
by
מיין לפי

מבחינת מבנים של תהליכי ניהול סיכונים והשוואת מונחים, המשפט/ים הנכונים הם :

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ניהול סיכונים בפרויקטים כולל מידע על :

1
sentiment_very_satisfied
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי

המשפט הנכון באשר לנהול סיכונים בפרוייקט הוא :

1
done
by
מיין לפי

ההבדל בין תהליך פרו אקטיבי ) proactive ( לתהליך רה אקטיבי ) reactive :

1
done
by
מיין לפי

כשעוסקים בתמימות דעים / הסכמה כללית ) concurrency ( בניהול סיכונים בפרויקטים :

1
done
by
מיין לפי

לצורך ביצוע שלב מסוים בפרויקט נדרש היה מחשב נייד. המחשב שנרכש לא נתן מענה. הסיבה לכך :

1
done
by
מיין לפי

המשפט/ים הנכון/ים למודל coso

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ניהול סיכונים הוא האומנות והמדע הכולל :

1
done
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בעיתונות התפרסמה הודעה לפיה : " רעידת אדמה בטורקיה ובישראל לא עושים דבר ". המשמעות היא

1
done
by
מיין לפי