search
by עובדיה ענתבי
עובדיה ענתבי
מה התשובה
לפני שבועיים
0
by Amit Nachmias
Amit Nachmias
תודה
לפני 3 שבועות
0
by Amit Nachmias
Amit Nachmias
לא, את
לפני 3 שבועות
0
by Gilead Nevo
Gilead Nevo
DebTP
לפני 3 שבועות
0
by Sagi Gerber
Sagi Gerber
מה
לפני 3 שבועות
0
by Matan Sayir
Matan Sayir
7. (א) תופש מפעל - (1) יוודא כי סולם קבוע על חלקיו וחיבוריו יהיה בחוזק נאות ומתאים ליעודו, ויקובע למבנה באופן יציב למניעת קריסתו או הינתקותו מן המבנה שהוא מחובר אליו; מבנה הסולם, חלקיו, חיבוריו ואופן קיבועו למבנה יאושרו בידי מהנדס אזרחי רשום ורשוי; (2) ינקוט אמצעים נאותים להבטיח כי תהיה גישה לסולם קבוע רק למי שהורשה לכך; (3) שקיים בו סולם קבוע המצויד בכלוב מגן, יתקין את הכלוב בגובה 2 שבין 2.1 מטרים לבין 2.4 מטרים מן הרצפה או משטח המנוחה, לפי הענין, בחוזק מספיק ומתאים לייעודו; (4) שקיים בו סולם קבוע בלא כלוב מגן, שגובהו מעל 6 מטרים, או סולם קבוע המצויד בכלוב מגן שגובהו מעל 10 מטרים, יציידו בקו עיגון אנכי קשיח; (ב) מבצע יוודא כי טיפוס וביצוע עבודה בגובה מעל סולם קבוע ייעשו בידי עובד המצויד ברתמת בטיחות המשולבת במערכת מיקום ותמיכה, נוסף על המערכת לבלימת הנפילה, למעט במקרים אלה: (1) טיפוס בסולם קבוע בלא כלוב מגן, שגובהו עד 6 מטרים, למעבר בין מפלסים שונים או טיפוס בסולם המצויד בכלוב מגן שגובהו עד 10 מטרים. (2) טיפוס וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקל, בסולם קבוע שגובהו עד 4.5 מטרים. (3) קיימים משטחי מנוחה קבועים, יציבים ומגודרים משלושה עבריהם, הצמודים לסולם, שהמרחק ביניהם אינו עולה על 6 מטרים ובלבד שמתקיימת דרישת תקנת משנה (ג); (4) הסולם מצויד בכלוב מגן לכל גובהו, בעל משטחי מנוחה קבועים, יציבים ומגודרים משלושה עבריהם, שהמרחק ביניהם אינו עולה על 10 מטרים ובלבד שמתקיימת דרישת תקנת משנה (ג). (ג) פתחי המעבר ומשטחי המנוחה האמורים בתקנת משנה (ב)(3) ו-(4) יהיו מצוידים במכסים שייסגרו לאחר כל מעבר דרכם, או שקטעי סולם סמוכים שמעל או מתחת לכל פתח מעבר או משטח מנוחה לא יימצאו ברצף אנכי אחד.
לפני חודש
0
by Asia Pavis
Asia Pavis
הטריק פה הוא המעבר מחישוב גודל הדאטא בביתים לעומת חישוב רוחב פס בביטים לשניה. נמיר 1.875Mbytes ל Kbytes (נכפיל ב 1024) ונקבל 1920Kbytes נמיר 1920Kbytes ל Bytes (נכפיל שוב ב 1024) ונקבל 1,966,080Bytes כעת נמיר לביטים (bites) כלומר נכפיל ב 8 כי בכל בית יש 8 ביטים ונקבל 15,728,640 ביטים בגלל שכל הדאטא צריך לעבור ב 3 רשתות בעלי אותו קצב, וסהכ הזמן שלקח הוא 3000 מילישניות, כל רשת לקחה 1000 מילישניות כלומר שניה אחת אז הקצב שלנו הוא 15,728,640 ביטים לשניה רוחב פס נמדד ב Mb (מגה ביטים לשניה) וכל Mb הוא מיליון ביטים אז צריך לחלק במיליון נשארנו עם 15.728 מגה ביטים לשניה וזה הרוחב פס סיכום: נוסחא מהירה (1024X1024X8/1,000,000=8.388) כלומר כדי לעבור מ מגה בייתים למגה ביטים נכפול ב 8.388 כעת נחלק את הזמן במספר הרשתות (במקרה שלנו 3000/3) ונעביר ממילי שניות לשניות (נחלק ב 1000) וקיבלנו את הזמן שלוקח לעבור רשת אחת כעת נחלק את כמות הדאטה (במגה ביטים) במספר השניות שקיבלנו וזה הרוחב פס. במקרה שלנו 15.728 מגה ביטים / שניה אחת
לפני חודש
0