search
by עדי שרה יוז'וק-אפשטיין
עדי שרה יוז'וק-אפשטיין
0
by Ido Katz
Ido Katz
תשובה נכונה ב : מצרף תקן בדיקת עגורן-צריח תק' תש"ל-1970 86. (א) בעגורן-צריח תיערך בדיקה יסודית על-ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה: (1) מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו; (2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו; (3) אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם. (ב) מסילת הפסים של עגורן-צריח נע על פסים תיבדק על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה: (1) בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת-משנה (א); (2) מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו הקטע; (3) מיד לאחר כל שינוי בתווי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה. (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) מותר מיד אחרי סיום הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן-הצריח או להסיעו, לפי הענין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבניה או הבניה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי בטון. היקף הבדיקה
לפני 5 ימים
0
by Ido Katz
Ido Katz
לכל המקשקשים התשובה הנכונה היא בהחלט ב מצרף תקנים !!! המונח עבודת בניה הנדסית (בלשון הפקודה - עבודת בניה מכונאית) יכלול: (1) דרך, מגרש חניה או מסלול תעופה; (2) סכר או קיר מגן; (3) קיר תומך שגבהו 150 ס"מ או יותר מעל פני הקרקע; (4) מיתקן עצירה או אגירה לחומר כל שהוא שקיבולו הוא 75 מטרים מעוקבים או יותר; (5) תעלה, להוציא תעלה המיועדת להשקאה שעמקה אינו עולה על 120 ס"מ; (6) בור שעמקו עולה על 180 ס"מ, בור שופכין, בור רקב או בור מחלחל. ו בנייה היא הקמתו של בניין , שינוי , הרחבתו וקישוטו וכן הריסתו. כמו כן התקנת מערכות תשתית כגון חשמל , מים , ניקוז , ביוב ותשורת בחצר וכן הקמת קיר תומך שגובהו עד 1.5 מ'. ה. בנייה הנדסית היא סלילתו של כביש , התקנת מסילת ברזל , בניית גשר , מחלף ,מבדוק , מספן (מספנה) , מכון מים , כמו כן התקנת מערכת תשתית בשטח הדרך ושטחים ציבוריים , קיר תמך שגובהו מעל 1.5 מ' , סכר ,קיר מגן , מתקן עצירה או אגירה לחומר כל שהוא שקיבולו הוא 75 מ' מעוקבים או יותר , תעלה להוציא תעלה המיועדת להשאה שעומקה אינו עולה על 1.2 מ' ,
לפני 5 ימים
0