search
by Idan Levy
Idan Levy
תחולה 3. (א) תקנות אלה יחולו על – (1) מפעל; (2) עבודת גלישה או טיפוס על תרנים במקום שאינו מפעל; (3) עבודה בגובה מטעם מפעל במקום שאינו מפעל. (ב) לענין יחידות צבא הגנה לישראל יחולו תקנות אלה על אף האמור בתקנת משנה (א), בשינויים המחויבים וכמפורט להלן: (1) לענין ההגדרה "מוסד להכשרה" שבתקנה 1, ופרקים ח', ט' ותקנה 62, יראו כל מקום שנאמר "מפקח העבודה הראשי" או "מפקח עבודה אזורי" כאילו נאמר "מי שהרמטכ"ל מינה"; (2) לענין תקנות 12(9), 34(8), 40(4), 59(ב) ו-60, אם נדרשה הודעה כאמור בהן, יראו כל מקום שנאמר "מפקח העבודה הראשי" או "מפקח עבודה אזורי" כאילו נאמר "מי שהרמטכ"ל מינה לצורך זה"; ובלבד שמי שמונה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יהיה איש מטה ובעל מומחיות בתחום הבטיחות, דרישות, אישורים, תכניות והוראות שייתן לא יפחתו מדרישות תקנות אלה; (3) במקום תקנה 54 יראו כאילו נאמר: "המרשם 54. (א) במרשם יירשמו כל אלה: (1) מוסד להכשרת עובדים בגובה, שאישר מי שמינה הרמטכ"ל; (2) מדריך לעבודה בגובה, מנהל מקצועי לטיפוס תרנים או לגלישה, לפי הענין, מטפס תרנים או גולש בנין, שקיבל תעודת הכשרה ממוסד להכשרה. (ב) המרשם ינוהל בידי מי שמינה הרמטכ"ל והוא לא יהיה פתוח לעיון הציבור." (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחולו תקנות אלה על עבודות וגופים כמפורט להלן: (1) עבודות כיבוי, חילוץ והצלה, לרבות אימונים, שמבצעים צה"ל, משטרת ישראל, שירותי כבאות והצלה של משרד הפנים ושירות בתי הסוהר; (2) ביחידות צה"ל – (א) עבודות על כלי טיס שגובהם אינו עולה על 3 מטרים, בהכנה לפעילות מבצעית או פעילות באימונים; (ב) עבודות על רכב קרבי משוריין (רק"מ) שגובהו אינו עולה על 3 מטרים
לפני 4 ימים
0
by Idan Levy
Idan Levy
תחולה 3. (א) תקנות אלה יחולו על – (1) מפעל; (2) עבודת גלישה או טיפוס על תרנים במקום שאינו מפעל; (3) עבודה בגובה מטעם מפעל במקום שאינו מפעל. (ב) לענין יחידות צבא הגנה לישראל יחולו תקנות אלה על אף האמור בתקנת משנה (א), בשינויים המחויבים וכמפורט להלן: (1) לענין ההגדרה "מוסד להכשרה" שבתקנה 1, ופרקים ח', ט' ותקנה 62, יראו כל מקום שנאמר "מפקח העבודה הראשי" או "מפקח עבודה אזורי" כאילו נאמר "מי שהרמטכ"ל מינה"; (2) לענין תקנות 12(9), 34(8), 40(4), 59(ב) ו-60, אם נדרשה הודעה כאמור בהן, יראו כל מקום שנאמר "מפקח העבודה הראשי" או "מפקח עבודה אזורי" כאילו נאמר "מי שהרמטכ"ל מינה לצורך זה"; ובלבד שמי שמונה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יהיה איש מטה ובעל מומחיות בתחום הבטיחות, דרישות, אישורים, תכניות והוראות שייתן לא יפחתו מדרישות תקנות אלה; (3) במקום תקנה 54 יראו כאילו נאמר: "המרשם 54. (א) במרשם יירשמו כל אלה: (1) מוסד להכשרת עובדים בגובה, שאישר מי שמינה הרמטכ"ל; (2) מדריך לעבודה בגובה, מנהל מקצועי לטיפוס תרנים או לגלישה, לפי הענין, מטפס תרנים או גולש בנין, שקיבל תעודת הכשרה ממוסד להכשרה. (ב) המרשם ינוהל בידי מי שמינה הרמטכ"ל והוא לא יהיה פתוח לעיון הציבור." (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחולו תקנות אלה על עבודות וגופים כמפורט להלן: (1) עבודות כיבוי, חילוץ והצלה, לרבות אימונים, שמבצעים צה"ל, משטרת ישראל, שירותי כבאות והצלה של משרד הפנים ושירות בתי הסוהר; (2) ביחידות צה"ל – (א) עבודות על כלי טיס שגובהם אינו עולה על 3 מטרים, בהכנה לפעילות מבצעית או פעילות באימונים; (ב) עבודות על רכב קרבי משוריין (רק"מ) שגובהו אינו עולה על 3 מטרים.
לפני שבוע
0
by Sabrina Zov
Sabrina Zov
2
לפני שבוע
0
by Idan Levy
Idan Levy
פרק י"א: ביטומן חם התאמת עובדים 133. מבצע בניה אחראי לכך כי עבודה תוך שימוש בביטומן חם תיעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה ומכל הביטומן יוסק בידי עובד מנוסה. מקום השימוש 134. לא יחממו ביטומן אלא במרחק של 6 מטרים לפחות ממקום שבו מצויים חמרים דליקים; אם אין תנאי המקום מאפשרים קיום מרחק כאמור, תותקן מחיצה מחומר בלתי דליק שתפריד בין החומרים הדליקים לבין האש כשהמרחק בין האש ובין החומרים הדליקים לא יפחת מ-2 מטרים. מכל החימום 135. (א) מבצע בניה אחראי לכך שהמכל לחימום ביטומן יהיה תקין ומבנהו וחזקו יתאימו למטרה שלה הוא מיועד. (ב) המכל לחימום ביטומן יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב ולא ימולא עד שפתו העליונה; יושאר רווח מספיק למניעת גלישה של ביטומן שלא יפחת מ-15 סנטימטרים משפתו העליונה של המכל. מניעת התפשטות אש 136. יינקטו אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש בשעת חימום ביטומן, כתוצאה מהתלקחות מקרית או השפעת רוח. אמצעי כיבוי 137. (א) בקרבת מקום חימום ביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים. (ב) אין להשתמש במים לכיבוי שריפת ביטומן. כלי קיבול 138. (א) כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיו מאיכות טובה, במצב תקין ומתאימים למטרתם. (ב) כלי הקיבול ימולאו לכל היותר עד כדי שלושת רבעי תכולתם.
לפני 3 שבועות
0
by Idan Levy
Idan Levy
גידור 9. (א) משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר יהיו גדורים על ידי – (1) אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילת אדם; (2) לוחות רגליים בגובה מתאים. (ב) חובת התקנת אזן תיכון, כאמור בתקנת משנה (א) לא תחול אם הפתח האנכי מתחת למעקה אינו עולה על 50 סנטימטרים. אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים 10. (א) אזן יד, העשוי עץ, יהיה בעל חתך רוחב של 30 סנטימטרים רבועים לפחות, אם המרחק בין הזקפים עולה על שני מטרים; הוא ייקבע מצדם הפנימי של הזקפים בגובה של לא פחות מ-90 סנטימטרים ולא יותר מ-1.15 מטרים מעל רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר; בפיגום יהיה חתך הרוחב של אזן היד 50 סנטימטרים רבועיים לפחות. (ב) אזן יד העשוי מתכת יהיה בין 90 סנטימטרים ל-1.15 מטר מעל פני רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר. (ג) האזן התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה או מדרכת המעבר והוא ימלא אחר הדרישות הנקובות בתקנות אלה לאזן היד. (ד) להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח. (ה) לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של הזקפים ויהיו סמוכים ככל האפשר זה לזה ולרצפה וגובה שפתם העליונה, מעל פני רצפת המשטח או המדרכה, לא יפחת מ-15 סנטימטרים. (ו) הזקפים יותקנו מחומר מתאים ובחוזק נאות וכשהם עשויים יהיו בעלי חתך רוחב במידות 10x5 סנטימטרים לפחות והמרחקים ביניהם לא יעלו על 3 מטרים. (ז) אזן היד והאזן התיכון יחוברו אל הזקפים באופן שיימנע עיתוקם המקרי ממקומם.
לפני 3 שבועות
0
by Idan Levy
Idan Levy
חיבור לבנין או לגוף יציב אחר 44. (א) פיגום זקפים יחובר לבנין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו חובר לבנין. (ב) (1) כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבנין עד לנקודה הגבוהה ביותר שלו; (2) הקשירות יהיו, במידת האפשר, לסירוגין בשני הכיוונים; (3) המרחק בין הקשירות לא יעלה בכיוון האופקי על 5 מטרים ובכיוון האנכי על 6 מטרים; (4) בפיגום שגובהו עולה על 20 מטרים לא יעלה המרחק האנכי בין הקשירות על 4 מטרים. (ג) הזקפים הסמוכים למבנה של פיגום מצינורות מתכת יחוברו אל רגלי המתכת בתוך המבנה באמצעות קשירות אופקיות מצינורות מתכת אפקיים הזהים לצינור שממנו עשויים זקפי הפיגום; החיבור ייעשה באמצעות מצמדות ולא ישתמשו לכך בלוחות עץ, חוטי ברזל מכל סוג שהוא או בחוטים אחרים. (ד) רגל מתכת כאמור בתקנת משנה (ג), תהיה לחוצה היטב לרצפה ולתקרת הקומה, ותמוקם, ככל האפשר, בצמוד לקיר החוץ של המבנה; לא יהיה מגע בין שטחי ההצמדה של הרגל לבין הרצפה והתקרה אלא באמצעות לוח עץ. (ה) הקשירה האופקית, כאמור בתקנת משנה (ג) יכולה להתחבר למבנה גם בצורת חביקה לעמודים יצוקים או כל רכיב איתן אחר. (ו) אם אין אפשרות לקשור את הפיגום למבנה, כאמור בתקנת משנה (ג), אפשר לעשות זאת גם באמצעות אבזרים מיוחדים או באמצעי עגינה מיוחדים אשר יקנו לפיגום אותה יציבות, כנדרש בתקנת משנה (א). (ז) פיגום זקפים יובטח מפני התקרבותו למבנה; המרחק האפקי והאנכי בין אבטחות אלה לא יעלה על 6 מטרים. (ח) זקפי פיגום מעץ יחוברו למבנה על-ידי לוח עץ אשר יחובר אל קרש שמידות חתך הרוחב שלו 10x5 סנטימטרים הצמוד לחלקו הפנימי של קיר המבנה או לעמודים; הקרש יובטח נגד עיתוקו ממקומו.
לפני 4 שבועות
0
by Idan Levy
Idan Levy
פרק י"א: ביטומן חם התאמת עובדים 133. מבצע בניה אחראי לכך כי עבודה תוך שימוש בביטומן חם תיעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה ומכל הביטומן יוסק בידי עובד מנוסה. מקום השימוש 134. לא יחממו ביטומן אלא במרחק של 6 מטרים לפחות ממקום שבו מצויים חמרים דליקים; אם אין תנאי המקום מאפשרים קיום מרחק כאמור, תותקן מחיצה מחומר בלתי דליק שתפריד בין החומרים הדליקים לבין האש כשהמרחק בין האש ובין החומרים הדליקים לא יפחת מ-2 מטרים. מכל החימום 135. (א) מבצע בניה אחראי לכך שהמכל לחימום ביטומן יהיה תקין ומבנהו וחזקו יתאימו למטרה שלה הוא מיועד. (ב) המכל לחימום ביטומן יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב ולא ימולא עד שפתו העליונה; יושאר רווח מספיק למניעת גלישה של ביטומן שלא יפחת מ-15 סנטימטרים משפתו העליונה של המכל. מניעת התפשטות אש 136. יינקטו אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש בשעת חימום ביטומן, כתוצאה מהתלקחות מקרית או השפעת רוח. אמצעי כיבוי 137. (א) בקרבת מקום חימום ביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים. (ב) אין להשתמש במים לכיבוי שריפת ביטומן. כלי קיבול 138. (א) כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיו מאיכות טובה, במצב תקין ומתאימים למטרתם. (ב) כלי הקיבול ימולאו לכל היותר עד כדי שלושת רבעי תכולתם.
לפני 4 שבועות
0
by Idan Levy
Idan Levy
עבודה בקרבת קווי חשמל 164. (א) לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ-5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה (ב). (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש לנקוט צעדים אלה: (1) העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח; (2) אם הדרישה לפי פסקה (1) אינה מעשית בנסיבות הענין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח. (ג) עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם. (ד) לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי
לפני 4 שבועות
0
by Idan Levy
Idan Levy
אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים 10. (א) אזן יד, העשוי עץ, יהיה בעל חתך רוחב של 30 סנטימטרים רבועים לפחות, אם המרחק בין הזקפים עולה על שני מטרים; הוא ייקבע מצדם הפנימי של הזקפים בגובה של לא פחות מ-90 סנטימטרים ולא יותר מ-1.15 מטרים מעל רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר; בפיגום יהיה חתך הרוחב של אזן היד 50 סנטימטרים רבועיים לפחות. (ב) אזן יד העשוי מתכת יהיה בין 90 סנטימטרים ל-1.15 מטר מעל פני רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר. (ג) האזן התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה או מדרכת המעבר והוא ימלא אחר הדרישות הנקובות בתקנות אלה לאזן היד. (ד) להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח. (ה) לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של הזקפים ויהיו סמוכים ככל האפשר זה לזה ולרצפה וגובה שפתם העליונה, מעל פני רצפת המשטח או המדרכה, לא יפחת מ-15 סנטימטרים. (ו) הזקפים יותקנו מחומר מתאים ובחוזק נאות וכשהם עשויים יהיו בעלי חתך רוחב במידות 10x5 סנטימטרים לפחות והמרחקים ביניהם לא יעלו על 3 מטרים. (ז) אזן היד והאזן התיכון יחוברו אל הזקפים באופן שיימנע עיתוקם המקרי ממקומם.
לפני חודש
0
by Idan Levy
Idan Levy
0
by Idan Levy
Idan Levy
מקום מנוחה ואכילה 188. (א) מבצע בניה אחראי לכך שבאתר יועמד לרשות העובדים מקום מתאים לאכילת ארוחותיהם, אשר מוגן מפני גשם, רוח וקרני שמש, ובו שולחנות ומקומות ישיבה במספר מספיק. (ב) מקום כאמור בתקנת משנה (א) יקוים במצב תקין ונקי ולא יאוחסנו בו חמרים או חפצים זולת אלה הקשורים לתכליתו; במקום יימצא מכל סגור לאיסוף ופינוי של שאריות אוכל ואשפה. מי שתיה 189. מבצע הבניה יתקין ויקיים בנקודות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים, מיתקן להספקת מים ראויים לשתיה, בכמות מספקת, מרשת מים ציבורית או ממקור אחר שאישר, בכתב, רופא של לשכת הבריאות המחוזית שהאתר נמצא בתחום אחריותה. מי שתיה בכלים 190. מי שתיה שאינם מסופקים ישירות מרשת מים ציבורית יהיו נתונים בכלים נאותים ויוחלפו אחת ליום לפחות, ויינקטו כל האמצעים לשמירת המים והכלים מזיהום. אזהרה מפני מים לא ראויים 191. נמצאים במקום גם מים שאינם ראויים לשתיה, יש לסמן את מקורות המים הללו בשילוט מתאים, ברור, ובולט לעין.
לפני חודש
0