Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו שיעורו של מתח נמוך מאוד בהתאם לתקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בניה):

1
שאלה #6499
done

החיזוקים האלכסוניים בפיגום זקפים יחוברו:

1
שאלה #6500
done

גג תלול מוגדר כגג ששיפועו גדול מ-:

1
שאלה #6501
done

המרחק בין העיגונים למבנה של פיגום זקפים בגובה 18 מטר יהיה

1
שאלה #6502
done

מהם דרישות הבטיחות בהתקנה ושימוש ב"פיגום חמורי" (קוזלות)? (תשובה מורכבת):

1
שאלה #6503
done
done

גובה אזן תיכון מעל פני רצפת הפיגום יהיה:

1
שאלה #6504
done

פין השענה לתומכת מתכת:

1
שאלה #6505
done

כל כבל שהוא חלק מעגורן צריח יבדק בדיקת ראיה (ויזואלית) על ידי מפעיל העגורן:

1
שאלה #6506
done

מהם הדרישות לאחסנת רכיבים טרומיים באתר

1
שאלה #6507
done

מתי חובה לחבוש קסדת מגן? (תשובה מורכבת)

1
שאלה #6508
done
done