Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד באה לעולם תאוריית המיתרים?

1
done
by
מיין לפי

מתי החל פיתוחה של תאוריית המיתרים?

1
done
by
מיין לפי

איך קראו לאחד הפיזיקאים שניסחו את תורת המיתרים?

1
done
by
מיין לפי

לפי תאוריית המיתרים- כל חומר בעולם מורכב מ...

1
done
by
מיין לפי

כיצד נקראה הגרסה המוקדמת של תאוריית המיתרים?

1
done
by
מיין לפי

באילו צורות מיתר יכול להיות?

1
done
by
מיין לפי

תאוריית המיתרים מתארת מורכבות המבוססת על __ מימדים.

1
done
by
מיין לפי

לפי תורת המיתרים כל החלקיקים וכוחות הטבע נובעים מ…

1
done
by
מיין לפי

.

1
by
מיין לפי

לפי מה נקבעות תכונות החלקיק שהמיתר מייצג?

1
done
by
מיין לפי