Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הוא הנכון ביותר, בהינתן שבעל האתר מודע לקיומו של vulnerability באתר שמאפשר התקפה על האתר שלו שיכולה לגרום נזק,(בהנחה שעליות תיקון הvulnerability הם כעלויות מניעת התקפה)?

1
done
by
מיין לפי

ככל שאפליקציה מאפשרת/מטפלת בסוגי בקשות רבים יותר(HTTP request types) אזי:

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין ההתקפות הבאות מטרתה לשלוח לאפליקציה פקודות בשמו של המותקף (כך שהאפליקציה תחשוב שבקשות הHTTP נשלחו ע"י המותקף)?

1
done
by
מיין לפי

ה Windows of exposure הוא מדד ל:

1
done
by
מיין לפי

מה היחס בין מנגנון החתימה הדיגיטלית ומנגון הRead Access control ביחס למידע נייח?

1
done
by
מיין לפי

רשת Bot-Net משמעת להתקפת

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הטענות הבאות אינו חיסרון של זיהוי התקפות המבוסס על תבניות של התקפות ידועות (Patterns and Signatures)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי הStateless Firewall:

1
done
by
מיין לפי

בהינתן תצורת רשת נתונה ומדיניות אבטחת מידע נתונה מה היחס בין כמות החוקים בStateless firewall ובין כמות החוקים ב Stateful firewall .

1
done
by
מיין לפי

עבור תעבורת DNS השימוש בStatefull Firewall ברמת רשת התקשורת מאפשר:(בחר את התשובה המדויקת ביותר)

1
done
by
מיין לפי