Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במעבדתכם, פותח מבחן שיעתוק המאפשר ללמוד על הבקרה של איזור הפרומוטר של הגן Ratchet, המשועתק על ידי RNA Pol II. בעזרת מערכת זו ברצונכם ללמוד על אזורי הפרומוטר הדרושים לבקרה. לצורך זה, ביצעתם סידרה של מוטציות חסר בפרומוטר (כמפורט בציור למטה, אזור אפור הוא אזור שעבר החסרה) ובדקתם את רמת שיעתוק הגן. נתקבלו התוצאות הבאות (+++ מציין תפקוד של הפרומוטר ב-WT): מה לדעתכם תפקידו של אלמנט 1 בפרומוטר?

1
done
by
מיין לפי

תהליכי זרחון RNA pol2 – מתרחשים לכל אורך השיעתוק.

1
sentiment_very_satisfied
הפקטור TF2H מאופיין בפעילות הליקאז (פורם דו גדיל) ובפעילות קינאז שבמסגרתה הוא מזרחן RNA Polymerase בנקודה בה ישנו רצף של 7 חומצות אמינו החוזר על עצמו בין 25 ל-52 פעמים ונקרא ה-CTD ומאפשר את תחילת הפעילות. TF2E ו-TF2H ממשיכים יחד עם ה-RNA Polymerase לאורך השעתוק
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »