Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד ניתן לקבל חוטים ארוגי בעובי 1 מ"מ מחוטים בעובי 3 מ"מ? (2005)

1
done
by
מיין לפי

אבקות מתכתיות עדינות ניתן לקבל על ידי ______ וסינון אבקות קראמיות עדינות מיתן לקבל על ידי ____ וסינון!

1
done
by
מיין לפי

באיזה דרך ניתן להקטין את אחוז הפורוזיביות הסופית בחלק מסונטר כך שיתקבל חלק עם צפיפות קרובה לתיאורטית?(2005)

1
done
done
by
מיין לפי

בכל המתכות 20 אחוז עיבוד בקור גורם ל:

1
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים: פירוק תרמי של TiC לטיטניום ופחמן (2006)

1
done
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים: כדי למנוע את הפרוזיביות ביציקה?(2007)

1
done
done
mood
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים: כדי למנוע את הפרוזיביות ביציקה?(2007)

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים: הקטנת הפרוזיביות הסופית בחלק מסונטר לקבלת חלק עם צפיפות קרובה לתיאורטית תעשה ע"י

1
done
done
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים: הגדלת קצב הציפוף במהלך הסנטור יעשה ע"י:

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפטים הנכונים:(2012)

1
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי