Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

את מיקום הטפסות בעבור עמודי היסוד בפלטות היסוד מסמנים:

1
done
by
מיין לפי

חיבור בין התומכות האנכיות בעזרת תמיכות אופקיות מטרתו:

1
done
by
מיין לפי

מהו ליגר?(תשובה מורכבת)

1
done
done
by
מיין לפי
by דניאל מדיארוב
דניאל מדיארוב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תתקנו לא' בקשה
by
by דניאל מדיארוב
דניאל מדיארוב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תחליטו?זה גם מונח וגם קורה
by
by דניאל מדיארוב
דניאל מדיארוב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תחליטו רבותיי
by
by אליה פלח
אליה פלח 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 105
(תשובה מורכבת) כלומר מס תשובות נכונות לא רק אחת 2-4 א +ב נכונים.
by

חיבור בין קיר בלוק לעמוד חייב להתבצע על ידי

1
done
by
מיין לפי

למה מיועדת "מערכת טפסות"?

1
done
by
מיין לפי

טפסות של תקרה במיפתח עד 4 מ' אפשר לפרק:

1
done
by
מיין לפי

נתונה תקרה בשטח נטו של 40 מ"ר. לשכבת הכיסוי משתמשים בלוחות עץ במידות 400/25 ס"מ. כמה לוחות עץ יש להזמין (ללא חישובי פחת)?

1
done
by
מיין לפי

חובה להתקין פיגום:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה היגד הוא הנכון ביותר לגבי תופעת החדירה של עמודים?

1
done
by
מיין לפי
by J D
J D 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לא נותן את האופציה ה4 שהיא הנכונה
by

מה תפקיד החישוק בקורה?

1
done
by
מיין לפי
by Adv Cohen L.L.M
Adv Cohen L.L.M 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
ידידי חישוק אמור לטפל במאמצי גזירה ברזל תחתון אמור לטפל במאמצי כפיפה
by