Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הנך יועץ לחברה שערכה מפה תפיסתית ונראה כי היא מקבלת דרוג נמוך ברוב התכונות, ביחס למתחריה, המלצתך הינה:

1
done
by
מיין לפי

היכן לא מתאים ביותר לערוך מחקר שוק בתהליך ניהול השיווק?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לומר לגבי תוקף ומהימנות?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מהווה חסרון למחקר גישושי

1
done
by
מיין לפי

מקורות נתונים משניים מאופיינים במס' יתרונות וחסרונות, מה מהנ"ל לא ניתן לומר ?

1
mood
by
מיין לפי

בשאלון הופיעה השאלה הבאה: ציין מהי רמת הסכמת עם המאמר: "קוטג טרה הוא יקר בעיני" (7) מסכים מאוד---(6)--(5)--(4)--(3)--(2)--(1) לא מסכים בכלל מהו הסולם בו השתמשו

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במחקר תיאורי, בעיית המחקר באה לבדוק:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ביצעתם ראיון סולם (Laddering) בו צרכניות א ו-ב ענו לשאלה מה חשוב להם ברכב ששוקלות לקנות, כי חשוב להן שהאוטו יהיה אדום, מה ניתן לומר בוודאות

1
done
by
מיין לפי

מהם ההחלטות אותן יש לקחת בחשבון לפני ביצוע תצפית?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לומר לגבי conjoint analsis

1
done
by
מיין לפי