Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אדם שנרשם לתואר ראשון על מנת להתקבל לעבודה בעתיד ולרכוש יכולת הכנסה, יתפס כ:

1
done
by
מיין לפי

לפי מרטון, הקטגוריה של ריטואליזם מתארת מצב שלילית ערכים מקובלים ושלילת אמצעים מקובלים

1
done
by
מיין לפי

אדם המכור סמים, לפי מרטון יתפס כ:

1
done
by
מיין לפי

אדם הגונב מאחרים על מנת שיהיה לו הכנסה, יתפס לפי מרטון כ:

1
done
by
מיין לפי

לפי GOODE, סוציולוגים תגובתיים "נוקשים" מכירים בקיומה של סטייה מצבית:

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מתאר סטייה בכלל התרביות:

1
done
by
מיין לפי

ההבחנה המושגית של גופמן בין "מוכתמים" ומוכתמים בכוח":

1
done
by
מיין לפי

לפי תאוריית הפיקוח של הירשי, איזה גורם אינו מוזכר כסוג של קשר חברתי שמחבר אדם לחברה?

1
done
by
מיין לפי

לפי GOODE, המשפט "רצח הוא מעשה שנוגד את המוסר האנושי באשר הוא" הוא ביטוי להגדרה אבסולוטית של סטייה:

1
done
by
מיין לפי

לפי למרט, סטייה משנית מתארת מצב שבני האדם שתייגו אותו כסוטה, מפנים את התווית ומאמץ אותה:

1
done
by
מיין לפי