Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. הפאליאוקן היא תקופה בה עולם הצומח היה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

2. האירועים הטקטוניים החשובים המתרחשים בסוף האיאוקן הם:

1
done
by
מיין לפי

3. תקופת הקרח הראשונה בקנוזואיקון היתה ב-

1
done
by
מיין לפי

4. אלו מבין המשפטים הבאים אינו מנמק את התיאוריה שהאדם אינו הגורם העיקרי בהתחממות הגלובלית של כדור הארץ מאז 1880.

1
done
by
מיין לפי

5. אילו מבין המשפטים הבאים אינו נכון לגבי תיאוריית ועקומת ספקוסקי (Sepkoski) של השתנות מספר משפחות החי הימי לאורך התקופות:

1
done
by
מיין לפי

6. הצומח החדש שהחל את הופעתו בקנוזואיקון והשפעתו הייתה הגדולה ביותר על התפתחות היונקים והאנושות הוא:

1
done
by
מיין לפי

7. לאחר ההכחדה הגדולה של היונקים בסוף האיאוקן, היתרון של היונקים באוליגוקן היה ב-

1
done
by
מיין לפי

8. האקלים בתקופת הפאליאוקן בתחילת הקנוזואיקון התאפיין ב:

1
done
by
מיין לפי

9. האירוע האקלימי בסוף הפאליאוקן תחילת האיאוקן (PETM) התאפיין ב-

1
done
by
מיין לפי

10. היונקים בפאליאוקן - תחילת הקנוזואיקון נחשבו -

1
done
by
מיין לפי