Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להווצרות מערכת השמש?

1
שאלה #11074
done

2. כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
שאלה #11077
done

3. איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
שאלה #11078
done

4. ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
שאלה #11079
done

5. מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
שאלה #11080
done

6. מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones ?

1
שאלה #11081
done

7. באילו סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
שאלה #11082
sentiment_very_satisfied

8. מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו?

1
שאלה #11083
done

9. מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ?

1
שאלה #11084
done

10. אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
שאלה #11085
done