Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ממצאים שנויים במחלוקת שנחשבים כמאובנים הקדומים ביותר נמצאו:

1
שאלה #11153
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

האאוקריוטים הם:

1
שאלה #11154
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

טורבידיטים הם:

1
שאלה #11155
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מיקרוביאליט הנו מושג שמתייחס:

1
שאלה #11156
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מקורם של הסלעים הבאים בסדימנטים כימיים:

1
שאלה #11157
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

פרוקריוטים הם:

1
שאלה #11158
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ייצור אנרגיה על ידי פוטוסינתזה בראשית תקופת הארכיאן היה:

1
שאלה #11159
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סלעי ה-greenstones הם:

1
שאלה #11160
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

רוב החוקרים מסכימים עם ההנחה שהאורגניזמים הראשונים היו:

1
שאלה #11161
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הארכיאה היא:

1
שאלה #11162
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!