Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי המזלג של יום, איזה צירוף מהבאים אינו אפשרי?

1
done
by
מיין לפי

מה הקשר בין עקרון האינדוקציה לעקרון אחידות הטבע?

1
done
by
מיין לפי

איזו טענה מבין הטענות הבאות היא טענה אנליטית לדעתו של סטרוסון?

1
done
by
מיין לפי

מה היא מסקנת פרדוקס העורבים לגבי טענה כללית מהצורה: "כל א' הוא ב'"?

1
done
by
מיין לפי
by Linor Bohar
Linor Bohar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
גם תשובה ב נכונה הרי המסקנה היא שפריטים שהם לא א' וגם לא ב' מאששים את הטענה "כל א' הוא ב'"
by
by Yuval Moshe
Yuval Moshe 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מסוכן לומר. ניקח לדוגמא (שקפצה לי לגמרי לבד לראש) כל עורב הוא שחור. אם יש פריט שהוא לא ב, כלומר פריט שהוא לא שחור- זה יכול לאשש את הטענה שכל עורב הוא שחור? עורב אדום הוא פריט שהוא לא ב. וזו בעיה. נכון שאם הוא לא א ולא ב, לדוגמא עלה ירוק, מאשש. אבל רק לא ב זו בעיה.
by

אם כל בחינה של היפותזה חייבת להסתמך על היפותזה חיצונית אז:

1
done
by
מיין לפי

על פי המפל, בבחינה של מסקנה בחינה:

1
done
by
מיין לפי

מה הם התנאים ההכרחיים שהסבר מדעי חייב לעמוד בהם, לדעתו של המפל?

1
done
by
מיין לפי

לדעת המפל וגודמן, מה הקשר בין פסוק תנאי נוגד מציאות לבין חוק טבע

1
done
by
מיין לפי

מה טוען פופר בנוגע לתיאוריה של פרויד, במאמר: "מדע: השערות והפרכות"?

1
done
by
מיין לפי

מה תורם לקורובורציה של תיאוריה על פי פופר?

1
done
by
מיין לפי