Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים משתייך לרמת מנע ראשונית?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשתנים הבאים שייך למשתנה פנימי המשפיע על בריאות הפרט ?

1
mood
by
מיין לפי

מבין האמירות הבאות מה מתאר רמת מנה שלישונית?

1
done
by
מיין לפי

אלו מסגרות תיאורטיות משמשות את האחות לסקירה כללית של קידום בריאות לאדם ולמשפחות?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמודלים הבאים שייכים לבריאות ורווחה?

1
done
by
מיין לפי

דופק popliteal ימדד

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

המינוח Orthostatic hypotension מתייחס

1
done
by
מיין לפי

3. המינוח CHEYNE STOKES מתייחס ל

1
done
by
מיין לפי

מהו הערך התקין של מספר הנשימות בדקה אצל אדם מבוגר

1
done
by
מיין לפי

המינוח APNEA מתייחס

1
done
by
מיין לפי