Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים תומך בטענה האומרת כי: "כאשר מתגלות לקויות במערכת הבריאות, תפקיד המדינה לתקן זאת" ?

1
done
by
מיין לפי

על פי גישת הקונפליקט

1
mood
by
מיין לפי

בריאות, חולי והטיפול בהם קשורים אחד לשני מבחינה היסטורית. לכן

1
done
by
מיין לפי

סמן/י את התשובה הנכונה:

1
done
by
מיין לפי
by אולסיה טרסנקו
אולסיה טרסנקו 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ג גם תשובה נכונה :לפני גילוי החיידק הטיפול בחולים בהתמקד באנשים
by
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 300
אבל כתוב שהטיפול התמקד בעשבים לא באנשים
by

על פי פרסונס )ניתוח סטרוקטורלי פונקציונלי(, לרופא מספר תפקידים. מי מבין המשפטים - הבאים לא מציג את אחד מתפקידיו של הרופא?

1
done
by
מיין לפי

על פי ממצאי מחקרים, לפעילות גופנית השפעות על מבוגרים וילדים. מי מהבאים מתאר סוג של השפעה נכונה:

1
done
by
מיין לפי

סקרים שנערכו בישראל מצביעים על כמה ממצאים חשובים. אחד מהם טוען כי:

1
done
by
מיין לפי

במאמר "הבניה חברתית של בית מקרה של נכות":

1
done
by
מיין לפי

"בחברה קיימות קבוצות חברתיות שונות הנמצאות במאבק מתמיד ביניהן". איזו מהגישות הסוציולוגית הבאות תומכת בציטוט זה?

1
done
by
מיין לפי

חוקרים העוסקים בקשרים בין בריאות לבין הסביבה הפיזית והחברתית מוצאים כי:

1
done
by
מיין לפי