Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חלוקה לשכבות חשובה במיוחד כאשר:

1
done
done
done
התשובות הנכונות הן: מספר המודולים במערכת הוא גדול, קיימים מספר תהליכים במערכת הנפרדים מבחינה לוגית, ישנם מספר פלטפורמות המשמשות מודול כלשהו
by
מיין לפי

להלן תיאור של שכבות המערכת. שכבה A עושה שימוש בשכבה B, שכבה B עושה שימוש בשכבה C. מפתחי המערכת רצו להוסיף פונקציונאליות של שכבה A אשר תעשה שימוש בשכבה C ישירות ללא מעורבות בשכבה B. האם הוספת הפונקציונאליות תהווה הפרה לעקרונות של חלוקה לשכבות?

1
mood
התשובה הנכונה: לא, אך מומלץ מאוד להימנע מכך.
by
מיין לפי

נניח מערכת שבה ארבע שכבות A, B, C, D אשר התלות של כל שכבה היא בשכבה הקודמת בלבד. נניח תלות במידה שווה בין השכבות. שינוי בשכבה אחת במערכת, באיזו שכבה השינוי צפוי להשפיע במידה הרבה יותר על המערכת?

1
done
התשובה הנכונה: A
by
מיין לפי

מה מהבאים מבטא לכידות (Cohesion) גבוהה במערכת?

1
done
התשובה הנכונה: מודול שאחראי לבצע פעולה מוגדרת כלשהי במערכת כולה
by
מיין לפי

מה ההבדל בין הפשטה (Abstraction) לבין הכמסה (Encapsulation)?

1
done
התשובה הנכונה: בהכמסה יש הסתרה מכוונת של המימוש ואילו בהפשטה יש הסתרת המידע הלא רלוונטי בממשק.
by
מיין לפי

באילו היבטים צימוד (Coupling) גבוה ישפיע על המערכת?

1
done
התשובה הנכונה: שינוי במודול אחד עשוי לגרור שינויים רבים במערכת
by
מיין לפי

העובדה שמוצר תוכנה פונה ללקוח ספציפי ישפיע בעיקר על:

1
done
התשובה הנכונה: ניתוח הדרישות של המערכת
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו חלק משלב הניתוח?

1
done
התשובה הנכונה: ארכיטקטורה של המערכת
by
מיין לפי

על מה משפיע הרעיון של תבניות עיצוב?

1
done
התשובה הנכונה: ארגון הקוד ועל ארכיטקטורת המערכת
by
מיין לפי

מה מהבאים קשור לנקודת מבט חיצונית במאפייני מערכת תוכנה?

1
done
done
התשובות הנכונות הן: מערכת שהיא בטוחה בהקשר של אבטחת מידע, מערכת התומכת במטלות אשר מתבצעות ע"י עובדים בארגון
by
מיין לפי