Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים מאפיינים את המושג "תיאוריה"?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין גם תקשורת בין אישית וגם תקשורת המונים?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים נכלל במודלים תהליכיים- לינארים של תקשורת?

1
done
by
מיין לפי

במה מתמקדים מודלים תהליכיים בתקשורת?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מאפיין את הגישות הביקורתיות?

1
done
by
מיין לפי

איך הפרספקטיבה התקשורתית משקפת את הניאו- מרקסיזם?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים הוא מאפיין של הגישה הפוליטית- כלכלית?

1
done
by
מיין לפי

במקרה בו ארגון כלכלי המממן את עיתון "הארץ" מאיים להפסיק את המימון לעיתון אם הם יפרסמו כתבת תחקיר החושפת שוחד בארגון, מהו מקור הצנזורה המופעלת, ובאיזה רמה היא מופעלת?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מאפיין צנזורה כלכלית?

1
done
by
מיין לפי

כיצד ההגמוניה מדכאת את התנגדותו של המעמד הנמוך?

1
done
by
מיין לפי