Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הבאים מתאר תכונה של הממברנה הציטופלסמטית של ארכיאה?

1
שאלה #12957
done

במעבדה למיקרוביולוגיה כללית התפתחה מושבה מוזרה באחת מצלחות הפטרי שנזרעו ע"י הסטודנטים. המושבה הראתה רגישות לאנטיביוטיקה הפוגעת בדופן התא. מהי הדרך הטובה ביותר שתשמש אותי לזיהוי?

1
שאלה #12958
done

זמן דור של חיידק coli. E בתנאים אופטימליים הוא 20 דק', אך הזמן שנדרש לשם הכפלת כל הכרומוזום הוא 40 דק'. איזה מבין המשפטים הבאים יכול להסביר את התופעה?

1
שאלה #12959
done

איזה מבין הנתונים הבאים חשוב לשם חישוב זמן דור אופטימלי של חיידקים (המתחלקים בחלוקה בינארית)?

1
שאלה #12960
done

איזה מבין המצבים הבאים מתאר שחייה של חיידק בעל מספר שוטונים (פלגלות) לעבר מזון?

1
שאלה #12961
done

מבין מרכיבי התא המתוארים מטה איזה ייחודי רק לבקטריה?

1
שאלה #12962
done

מבין קבוצות הסיווגים הבאים איזו תכלול את רוב החיידקים הפתגונים?

1
שאלה #12963
done

השלם את המשפט הבא: לגידול חיידקים במערכת כמוסטט יש יתרון היות וניתן:

1
שאלה #12964
done

איזה מבין המשפטים הוא הנכון ביותר?

1
שאלה #12965
done

הארכיאה sp Ignicoccus הוא כמוליטואוטוטרוף המחמצן מימן, איזה מבין ההיגדים הבאים מתאר את התכונות המטבוליות המתאימות לו?

1
שאלה #12966
done