Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי היציאה מהגדר

1
done
by
מיין לפי

מי היה הכוח העיקרי בתקופת היישוב שעל בסיסו נבנה צה"ל?

1
done
by
מיין לפי

מה היתה תוכנית ד'

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

מדוע בחרו הירדנים לבצע ויתורים בשטחם בתום מלחמת העצמאות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

צה"ל סבל מיכולת ירודה בראשית שנות החמישים כתוצאה מ...

1
done
by
מיין לפי

פעולת 'חץ שחור' (עזה, פברואר 1955) השפיעה על הביטחון היסודי ב...

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה היו חלק מהיעדים אותם שאפה ישראל להשיג כדי לשפר את הביטחון השוטף במבצע 'קדש'?

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

מה היו ההישגים המדיניים של מבצע 'קדש'?

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

מבצע 'רותם' הנו גורם משפיע על

1
done
by
מיין לפי

בחר את התשובה המדויקת ביותר: הקונפליקטים שהובילו למלחמת ששת הימים נסבו סביב...

1
done
by
מיין לפי