Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מתוך המשפטים הבאים מתאר את תיאוריית ההגמוניה:

1
done
by
מיין לפי

לפי מאמרו של גיטלין,

1
done
by
מיין לפי

גיטלין במאמרו, מתאר 5 תצורות שמעגנות את ההגמוניה, איזה תצורה תאופיין על ידי הצגת מוצרי צריכה ומתן דה-לגיטימציה לנושאים שאינם הולמים את ערכי ההגמוניה?

1
done
by
מיין לפי

לפי אדורנו והורקהיימר:

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מתאר את ממצאי המחקר שפורסם בThe people’s choice?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים ייתפס כמנהיג דעה?

1
done
by
מיין לפי

לפי מאמרו של כ"ץ, מהו כוחה של ההשפעה האישית?

1
done
by
מיין לפי

לפי תיאוריית שימושים וסיפוקים, מהם צרכים אינטגרטיביים?

1
done
by
מיין לפי

לפי כ"ץ, בלומלר וגורביץ', מה מהבאים מאפיין את אסכולת שימושים וסיפוקים?

1
done
by
מיין לפי

מה נחשב למדיום אשר עומד בהטיית המרחב לפי איניס?

1
done
by
מיין לפי