Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החוקר אבנר עובר על החומרים שלו ומחפש בהם חזרות, הוא ממיין את חומרים אלו לפי נושאים ומבצע דגימה תיאוטרית. לאחר מכן אבנר מגדיר את יחידת הניתוח הקטנה ביותר אותה הוא שואף לחקור ולסיום מבצע רישום של רפלקציות תיאורטיות. איזה שלב משלבי הסוגה מבצע אבנר?

1
done
by
מיין לפי

מה הם שלושת הצעדים בשלב השני (הקידוד השני\הקידוד הצירי)?

1
done
by
מיין לפי

מה החוקר צריך לעשות מידה ויש סטייה מכללי הזיכוך?

1
done
by
מיין לפי

מה מטרת השלב השלישי (קידוד מוכן)?

1
done
by
מיין לפי

על פי מה בונה החוקר את שאלת המחקר שלו בתיאוריה מעוגנת שדה ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה תיאוריה מעוגנת שדה לא מניחה?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאות אינה דוגמא לסוג של שאלת המשך הנובעת מדבריי המרואיינים בתהליך המעגלי של שאילת השאלות?

1
done
by
מיין לפי

בשלבי הקידוד אנו צריכים לבחור את קטגורית הגרעין, מהי צריכה לכלול? (בחר את כל התשובות הנכונות)

1
done
done
done
by
מיין לפי

תיאוריה מעוגנת בשדה

1
done
by
מיין לפי

שלבי המחקר וניתוח הנתונים מתבצעים בצורה:

1
done
by
מיין לפי