Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

"מנגרובים" הם:

1
done
by
מיין לפי

מהם שירותי מערכת אקולוגית?

1
done
by
מיין לפי

מהם סוגי היצורים המרכיבים סביבה ביולוגית במערכת אקולוגית??

1
done
by
מיין לפי

מהם התנאים ליצירת הסביבה הפיסית במערכת אקולוגית?

1
done
by
מיין לפי

שתי דוגמאות לגורם א-ביוטי:

1
done
done
by
מיין לפי

מהם שלוש השירותים הסביבתיים תומכי החיים?

1
done
done
done
by
מיין לפי

(בחר את התשובה הלא נכונה) שימוש אנושי בחומרי ואנרגיה מהסביבה יוצר השפעה על הסביבה כאשר:

1
mood
by
מיין לפי

סמן את ההגדרה הלא נכונה:

1
done
מה שנפלט *לא* נעלם.
by
מיין לפי

על מנת לשמור על אורח חיים מקיים על האדם לא לפלוט חומרים מזהמים כלל.

1
done
ניתן לפלוט מזהמים אך לא עולה על הקצב, הכמות והאיכות אותם המערכת הטבעית יכולה לקלוט.
by
מיין לפי

מהו אחוז השטח הבנוי בכדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי