Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי כתב את השיר ערב עירוני

1
שאלה #13260
done

מי כתב את השיר ליל חניה?

1
שאלה #13261
done

מי כתב את השיר יופיה אינו ידוע ?

1
שאלה #13262
done

מי כתב את השיר כי האדם עץ השדה ?

1
שאלה #13263
done

מי כתב את השיר כשצלצלת רעד קולך?

1
שאלה #13264
done

מי כתב את פזמון חוזר?

1
שאלה #13265
done

לאילו מרכזים עיקריים מתחלקת התרבות היהודית ?

1
שאלה #13266
sentiment_very_satisfied

התרבות היהודית באמריקה היא

1
שאלה #13267
done

מה צריך לקרות כדי להבין את התרבות הישראלית

1
שאלה #13268
done

איך נוצרה דמות יהודית החדשה /האדם החדש?

1
שאלה #13269
done