Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אצל ה-protostomes, הפתח הראשוני בבלסטופור יוצר את פתח הפה, נכון/לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

באיזו דרך מתפתח הצלום אצל החולייתנים?

1
mood
by
מיין לפי

למי מבין שניוני הפה הרצנטיים חולייתנים קרובים ביותר?

1
done
by
מיין לפי

למה משמשות מגרפות הזימים (Gill rackers)?

1
done
by
מיין לפי

מה מקשר בין העופות לזוחלים?

1
done
by
מיין לפי

למה משמשת האוזן אצל כרישים?

1
done
by
מיין לפי

איזה חלק במוח הדג אחראי על תנועה?

1
done
by
מיין לפי

למה משמשות השיניים אצל הדו-חיים (במידה וישנן)?

1
done
by
מיין לפי

אצל התרנגול, למה משמש שריר התעופה הקטן והיכן הוא נמצא ביחס לשני שרירי התעופה?

1
done
by
מיין לפי

איזה קבוצה רצנטית קרובה יותר לעופות?

1
done
by
מיין לפי