Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה טכנולוגית התפלה היא השכיחה ביותר

1
done
by
מיין לפי

בישראל רוב הפסולת המוצקה עוברת להטמנה. מה הסיבות לכך?

1
done
by
מיין לפי

מהו הסדר הנכון לטיפול בשפכים?

1
done
by
מיין לפי

מה יותר יעיל (מבחינת יחסי הרחקה) : חיבור שני מתקני שיקוע בטור, או חיברם במקביל? כאשר המתקנים זהים והספיקה זהה.

1
done
by
מיין לפי

איזה מן הדרישות הנ"ל *לא* חייב להתקיים באתר הטמנת פסולת מוצקה סניטרי

1
done
by
מיין לפי

איזה ממזהמי האוויר הבאים הם מזהמים משניים?

1
done
by
מיין לפי

מהנדסת מתקן טיפול בשפכים מעוניית ליעיל את שלב השיקוע הראשוני. איזה מהפעולות הבאות יובילו לשיפור השיקוע הראשוני?

1
done
by
מיין לפי

גשם חומצי נוצר כתוצאה מ:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים *נכון*

1
done
by
מיין לפי

מים שמקורם במי תהום יהיו :

1
done
by
מיין לפי