Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי הנוהל, החלפת/החזרה צינורית PEG, תנאים לביצוע להחלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום לא כולל:

1
done
by
מיין לפי

לפי חוזר: אומדן, מניעה וטיפול בכאב חוזר מנהל הסיעוד מספר 19/155, כאב אינו מוגדר כ:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לפי חוזר מנהל הסיעוד מספר 19/155, אומדן, מניעה וטיפול בכאב, אחריות וסמכות האחות המוסמכת היא:

1
mood
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
האם הכוונה לכול התשובות נכונות בתשובה ה ?
by
by ela keren
ela keren 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
לדעתי כל התשובות נכונות
by

כאב שגורם לסבל, פוגע בתפקוד של המטופל ו/או כאב שאינו משתפר למרות מתן של יותר משלוש מנות הצלה ביממה ו/או טיפולים נוספים, נחשב ל?

1
done
by
מיין לפי

בעקרונות במניעה וטיפול בכאב באוכלוסיות ומצבים מיוחדים כגון סוף חיים/חולי נפש/מכורים/אס"כ ועוד... לא נכון לומר ש:

1
done
by
מיין לפי

עפ"י חוזר מנהל הסיעוד מספר 2001/43, הדבר הבא נחשב לפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידן של אחות מוסמכת

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

על פי נוהל מניעת הדבקה בדלקת נגיפית מסוג B ו- C חוזר ראש שירותי ברה"צ 2015/6, חשיפה לדם או נוזל גוף אחרי, לא סביר להתרחש מ:

1
done
by
מיין לפי

מהו סדר הפעולות הנכון, שיש לבצע לאחר החשיפה של עובד בריאות בעקבות חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים 1. העובד יופנה למלר"ד של בית החולים הסמוך. 2. יבוצע הערכה קלינית של האירוע בו יילקחו בחשבון סוג הנוזל, הדרך שבה ארעה החשיפה וחומרת החשיפה. 3. הרופא המטפל במלר"ד יברר האם העובד חוסן בעבר נגד HBV ויבצע בדיקות דחופות בהתאם 4. רופא המלר"ד ייתן את הטיפול הראשוני 5. יבוצע שטיפה של הפצע במים זורמים וסבון, ולאחר מכן חיטוי הפצע עם חומר חיטוי 6. עובד שנחשף ידווח על האירוע לממונה עליו במיידית ועד 24 שעות לכל המאוחר 7. הרופא המטפל במלר"ד, בעובד הנחשף, יוודא שתשלחנה דגימות דם של מקור החשיפה ושל הנחשף, בכפוף להסכמתם במידת האפשר ויפנה את העובד למעקב והמשך טיפול על ידי מומחה בתחום הרלבנטי.

1
done
א. הטיפול מיד לאחר החשיפה הוא שטיפה של הפצע במים זורמים וסבון, ולאחר מכן חיטוי הפצע עם חומר חיטוי ב. עובד שנחשף ידווח מיידית )ועד 24 שעות לכל המאוחר( על האירוע לממונה עליו. ג. כל נחשף יופנה למחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( של בית החולים הסמוך. רופא המלר"ד אחראי למתן הטיפול הראשוני ולהפניית העובד למעקב והמשך טיפול על ידי מומחה בתחום הרלבנטי )מומחה למחלות זיהומיות או לדרכי עיכול ו/או מחלותכבד( במסגרת קופת החולים בה עובד הבריאות מבוטח. גם המוסד בו מועסק עובד הבריאות רשאי לתת טיפול ראשוני וכן לבצע מעקב רפואי והמשך טיפול במידת הצורך, למשל במסגרת מרפאה לרפואה תעסוקתית, אם קיימות התשתיות המתאימות לכך, לרבות הסדר של הפנייה למלר"ד בשעות בהן המרפאה סגורה. ד. בהערכה קלינית של אירוע החשיפה יילקחו בחשבון סוג הנוזל, הדרך שבה ארעה החשיפה וחומרת החשיפה. ה. הרופא המטפל במלר"ד בעובד הנחשף יוודא שתשלחנה דגימות דם של מקור החשיפה ושל הנחשף )בכפוף להסכמתם במידת האפשר( לבדיקה להמצאות שני הנגיפים הנ"ל וידאג ליידע על כך את הנחשף ואת הרופא האחראי למעקב ולביצוע הנוהל )כמפורט בסעיף 3.5 )או בדיקת המידע הנ"ל מתוך תיק רפואי מעודכן. ו. עובד שנחשף בעת נתיחת גופה במכון לרפואה משפטית יטופל כמו עובד בריאות אחר. כדי לוודא את ביצוע הבדיקות הנדרשות ממקור החשיפה, יש לקבל את הסכמת המשפחה של הנפטר או אישור של רופא ממשלתי, לרבות מנהל המכון לרפואה משפטית. ז. הרופא המטפל במלר"ד יברר האם העובד חוסן בעבר נגד HBV ויבצע בדיקות דחופות בהתאם
by
מיין לפי

מטרת חוזר מנכ"ל מספר 09/48, מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות הוא:

1
done
by
מיין לפי

מהו המשפט הלא נכון לגבי מלווה אישי, שמטפל במטופל הזקוק לעזרה?

1
done
by
מיין לפי