Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כמה אחוז מקרינת השמש מגיע בפועל לפני השטח ומחמם אותו?

1
done
by
מיין לפי

מאיפה נפלטת רוב הקרינה המחוחזרת מפני השטח בכדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה אם מאזן האנרגיה בכדור הארץ ישתנה?

1
done
by
מיין לפי

מה הפרוקסי האקלימי הכי מתאים לבחינת שינויים בסקלה של 200 שנים אחורה?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

5.מה משפיע על קרינת השמש הנכנסת לכדור הארץ?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מה תעשה התפרצות געשית לאקלים?

1
done
by
מיין לפי

מצאתם שהרכב המים בשבה מגלעין הקרח מאנטרטיקה שמתוארכת ללפני 400 אלף שנה קל יותר מהשכבה שמתחתיו. מה תוכלו ללמוד?

1
done
by
מיין לפי

מה הדלק שהכי משפיע על ההתחממות?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה מגזי החממה יש את זמן החיים הקצר ביותר באטמוספירה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מגזי החממה הוא החזק ביותר?

1
done
by
מיין לפי