Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השימוש בצביעת תאים ב-MMT מאפשר לנו:

1
done
by
מיין לפי

מקור זיהום בתרבית יכול להיות מ:

1
done
by
מיין לפי

כלי לכמת תרבית תאים ניתן להשתמש ב:

1
done
by
מיין לפי

בהפקת תרבית ראשונית מעוברים במעבדה, התקבלה תרבית תאים:

1
done
by
מיין לפי

תאים הנמצאים בתרבית תאים במצב של תרחיף יכולים להיות:

1
done
by
מיין לפי

הפקת תאים מאיבר/רקמה וגידולים בתרבית מאפשר: תשובה

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הגורמים הבאים אינו יכול להשפיע על גדילה/התפתחות תאים בתרבית?

1
done
by
מיין לפי

מהי טרנספורמציה: תשובה

1
done
by
מיין לפי

תגובה מיטוגנית הינה:

1
done
by
מיין לפי

להפקת תאי מח עצם השתמשנו בהפרדה:

1
done
by
מיין לפי