Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הגוגדן :

1
שאלה #14216
done

מה נכון לגבי מצע מק-קונקי ?

1
שאלה #14217
done

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי חיטוי וסטריליזציה :

1
שאלה #14218
done

מה צריך לעשות כדי להחזיק חיידקים במשך זמן ממושך בשלב הגידול הלוגריתמי ?

1
שאלה #14219
done

הגורם העיקרי המאפשר לצביעת גרם לתת את ההבדלים בין גרם חיוביים ושליליים הוא :

1
שאלה #14220
done

אדם בעל סוג דם AB ו RH- יכול לקבל דם מ :

1
שאלה #14221
done

מה מאפיין את המיקרוביוטה הטבעית ?

1
שאלה #14222
done

מדוע בקבוק סגור של חלב מעוקר בניגוד לבקבוק סגור של חלב מפוסטר יכול להישמר תקופה ארוכה מחוץ למקרר ?

1
שאלה #14223
done

איזה משפט נכון לכל הנגיפים :

1
שאלה #14224
done

מי מבין התגובות הבאות הינה תגובה של רגישות יתר ?

1
שאלה #14225
done