Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהמסתמים הבאים מפריד בין העלייה הימנית לחדר הימני?

1
done
by
מיין לפי

קיים בשריר הלב אך לא בשריר משורטט?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מה מייצג הקומפלקס QRS?

1
done
by
מיין לפי

איזה גל מייצג את שלב הרה-פולריזציה של החדרים?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מחזור הדם הקטן?

1
done
by
מיין לפי

באיזה כלי הדם מתבצע תהליך חילוף הגזים?

1
done
by
מיין לפי

התרוקנות החדר מתרחשת עד שלב בו:

1
done
by
מיין לפי

פוטנציאל התא נקבע על-ידי:

1
done
by
מיין לפי

סמן את התשובה הנכונה לגבי ריכוזי היונים בתא לעומת הנוזל החוץ תאי:

1
done
by
מיין לפי

מהו ה- Relative refractory period?

1
done
by
מיין לפי