Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מס הכנסה ירד ומחירי תשומות הבניה עלו לכמות ולמחירי הדירות שדירות מהוות מוצר נורמלי בשוק?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בשוק המדפסות עקומות הביקוש וההיצע רגילות(הניחו שדיו הינו מוצר משלים למדפסות) מחיר הדיו עלה כתוצאה מכך

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

במצב של חוסר יציבות של מחירים ואינפלציה גבוהה במשק, איזו מדיניות משולבת סבירה יותר על פי קיינס ?

1
done
by
מיין לפי

משרד הבריאות פרסם שמגורים שנבנו בתקנים של בניה ירוקה מזיקים לבריאותם של הדיירים כנראה ש :

1
done
by
מיין לפי

נתון כי X הנו מוצר נחות ולכן עליית הביקוש למוצר עשוייה לנבוע מ :

1
done
by
מיין לפי

נתונה עקומת הביקוש הבאה : D:P=400-10Q ועקומת ההיצע הבאה : S:P=20Q+100 בדולרים השוק נגני המוסיקה ,מה יהיה המחיר וכמות שיווי המשקל בשוק במשוכלל?

1
done
by
מיין לפי

עלייה במחירו של מוצר לאורך עקומת הביקוש שלו תגרום בדרך כלל ל :

1
done
by
מיין לפי

המשק מייצר דירות מגורים וירקות אורגנים חל שיפור טכנולוגי בטכנולוגיית הבנייה בלבד. מהמהבאים לא ייתכן לאחר השיםור הטכנולוגי בגידול ירקות אורגנים בהנחה שהמחשק ולפני ואחרי השיפור נמצא עקומות התמורה?

1
done
by
מיין לפי

חברת בניה מבקשת לבחון כדאיות כלכלית לכניסה לפרייקט יזמי חדש אלו מהעליות הבאות בדרך כלל תהיה רלוונטיות בקדימות מידית לבחון כדאיות?

1
mood
by
מיין לפי

המשק מייצר שני מוצרים בלבד :בטון וגלידה. חל שיפור טכנולגי בייצור בטון בלבד .מה מהבאים לא ייתכן לאחר השיפור הטכנולוגי בבטון?

1
done
by
מיין לפי
by יובל קיראון
יובל קיראון 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 15
זה שיש שיפור טכנולוגי, לא אומר שיש מקסימום עובדים ומקסימום יעילות ,כלומר *לא אומר שאנחנו בטוח על עקומת התמורה*. התשובה הנכונה לדעתי היא : 'אף תשובה'.
by