Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 4 במצב הבסיס, מולקולת החמצן:

1
done
by
מיין לפי

תפקיד החלבון הקרוי 1 Protein Uncoupling( חלבון UCP1:)

1
done
by
מיין לפי

פירוק מהיר של פחמימות בכבד: א.

1
done
by
מיין לפי

חשיפה לחומר DNP תגרום בשלב הראשון :

1
done
by
מיין לפי

נשאי אלקטרונים הנוצרים במטריקס של המיטוכונדריה:

1
done
by
מיין לפי

יש לבחור תשובה אחת:

1
done
by
מיין לפי

בבדיקת הביטוי של גנים ברקמה סרטנית, בה נבדקו 000,20 גנים, התגלה כי הביטוי של גן אחד לרצפטור בעל פעילות טירוזין קינאז עלה פי 5 בזמן שהביטוי של 400 גנים אחרים עלה בממוצע ב-%12 בלבד. המסקנה מתוצאות אלו היא כי הגורם המרכזי להתפשטות הגידול הסרטני: א.

1
done
by
מיין לפי

היתרון שמקנה מעגל החומצה הגליאוקסלית ליצורים בהם הוא פעיל הוא: א.

1
done
by
מיין לפי

השוני המהותי בין מסלול הגליקוליזה לתהליך הנשימה: א.

1
done
by
מיין לפי

הפוטונים של קרינת החום הנפלטת מכדור הארץ נושאים עמם, בממוצע, פי 20 פחות אנרגיה מהפוטונים המגיעים אליו מהשמש )אורך גל ממוצע של 10μm לעומת 5μm.0 .)פי כמה גדלה האנטרופיה של אור השמש כאשר הוא נפלט חזרה לחלל כקרינת חום? א.

1
done
by
מיין לפי