Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חומר מליטה אווירי:

1
done
by
מיין לפי

גבס הוא חומר מליטה מתאים ליצור מתועש של רכיבים כי:

1
done
by
מיין לפי

משתמשים בסיד בייצור מלטים לטיח כי היא:

1
done
by
מיין לפי

גבס הוא חומר מליטה אווירי כי :

1
done
by
מיין לפי

גבס משמש להגנה בפני אש של מבני פלדה כי הוא:

1
done
by
מיין לפי

לייצור אריחים אקוסטיים ודקורטיביים מנצלים את התכונות הבאות של הגבס:

1
done
by
מיין לפי

האם מותר להוסיף גבס לצמנט פורטלנד תקני באתר הבנייה לשם הכנת טיח?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהי הסיבה העיקרית בגללה מקובל בבניינים עם שלד מפלדה לבצע את הקירות מלוח גבס?

1
done
by
מיין לפי

יחס תיאורטי של מים לגבס הטיח הדרוש להידרציה מלאה הוא 0,816. בפועל, משתמשים ביחס גבוה יותר כי:

1
done
by
מיין לפי

תהליכי ההתקשרות של סיד כבוי הם:

1
done
by
מיין לפי