Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

קלציום כלוריד מוצע כמוסף מחיש. יחד עם זאת, יש לו חסרון ביחד למוספים אחרים. מהו?

1
done
by
מיין לפי

בודקים 4 קוביות אשר הוכנו מאותו סוג בטון: קוביות א' וב' עם גודל צלע 10 ס"מ וקוביות ג' וד' עם גודל צלע 20 ס"מ. קוביות א' וג' נבדקות במצב יבש באוויר, קוביות ב' וד' נבדקות במצב רווי יבש פנים. באיזה קוביה תצפה לחוזק בלחיצה הגבוה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

חוזק הבטון מושפע מהגורמים הבאים, לפי סדר חשיבות:

1
done
by
מיין לפי

בטון שהוכן מאגרגט צרורות (חלוקי נחל) יותר דליל מבטון שהוכן באותו יחסי חומרים אך עם אגרגט גרוס מהסיבה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על בטון שהוכן עם אגרגט בגודל 25 מ"מ ביחס לבטון שהוכן עם אגרגט בגודל 14 מ"מ, באותו יחס חומרים?

1
done
by
מיין לפי

כדי לשפר את העמידות בפני שחיקה של בטון:

1
done
by
מיין לפי

להכנת בטון השתמשו בחול רטוב. איזה תיקון יש לבצע על מנת לשמור על עבידות וחוזק ביחס למצב רווי יבש פנים?

1
done
by
מיין לפי

הוכנו שלושה סוגי בטון בעלי חוזק זהה: בטון א' עם תכולת צמנט של 280 ק"ג/מ"ק ואגרגטים רגילים, בטון ב' עם תכולת צמנט של 330 ק"ג/מ"ק ואגרגטים רגילים ובטון ג' עם תכולת צמנט של 390 ק"ג/מ"ק ואגרגטים קלים. למי מהבטונים הצטמקות קטנה יותר ולמי חזקה יותר?

1
done
by
מיין לפי

מוסף כולא אוויר מקובל בשימוש ברוב כבישי הבטון הנסללים בקנדה. מהי הסיבה לכך?

1
done
by
מיין לפי

האגרגטים להכנת בטון לעולם אינם נמצאים במצב רווי יבש פנים, אולם למרות זאת זהו המצב שבו מחשבים את הכמויות להכנת בטון. מדוע?

1
done
by
מיין לפי