Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הקשר בין תקשורת ודמוקרטיה?

1
done
by
מיין לפי

מהם תפקידיה של התקשורת?

1
done
by
מיין לפי

CASTELLS התלות בכוח התקשורתי (סמן מה נכון לגבי התלות בכוח התקשורתי)

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ההגדרה הנל היא של? תהליך-על שבמסגרתו המוסד התקשורתי מאלץ מוסדות חברתיים אחרים להתאים עצמם ל"היגיון המדיה" (איך הם פועלים, דרכי ייצור ושפת המדיה)

1
done
by
מיין לפי

ההגדרה הנ"ל היא של? תהליך-על שבמסגרתו המוסד התקשורתי מאלץ מוסדות חברתיים אחרים להתאים עצמם ל"היגיון המדיה" (איך הם פועלים, דרכי ייצור ושפת המדיה). סביבה חברתית והיום יום שלוב ומלא במדיה. טכנולוגיות תקשורת דיגיטליות, אלגוריתמית ואוטונומית. המדיה מגבירים אינטראקציה החברתית וה"עקבות דיגיטליים" מאפשרים איסוף ועיבוד מידע חברתי.

1
done
by
מיין לפי

מאפיינים לחשיבות התקשורת:

1
done
by
מיין לפי

מהו הפרדוקס של עידן המידע (MCCHENEY)?

1
done
by
מיין לפי

תקשורת בעלייה כי?

1
done
done
by
מיין לפי

הפרדוקס של עידן המידע MCCENEY למה הדמוקרטיה בירידה?

1
done
by
מיין לפי

במה התקשורת מואשמת?

1
done
by
מיין לפי