Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם שלושת "עמודי התווך של הקיימות"?

1
done

ככל שרמת החיים עולה, טביעת הרגל האקולוגית של אותה חברה:

1
done

סמן את הטענה הלא נכונה

1
done

הנדסה סביבתית:

1
done

מה היא הבעיה העיקרית בכך שהמשק הישראלי נשען רובו על מקורות אנרגיה

1
done

מהם היתרונות העיקריים שבזכותם הופך הגז הטבעי למקור אנרגיה המועדף בעולם

1
done

סמן את חומר הגלם שלא צריך לעבור שרפה ליצירת אנרגיה

1
done

מי מהסקטורים הבאים אחראי לרוב פליטת תחמוצות הגופריות בארץ

1
done

חוק אוויר נקי הוא:

1
done

ראדון הוא

1
done