Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם שלושת "עמודי התווך של הקיימות"?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ככל שרמת החיים עולה, טביעת הרגל האקולוגית של אותה חברה:

1
done
by
מיין לפי

סמן את הטענה הלא נכונה

1
done
by
מיין לפי

הנדסה סביבתית:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה היא הבעיה העיקרית בכך שהמשק הישראלי נשען רובו על מקורות אנרגיה

1
done
by
מיין לפי

מהם היתרונות העיקריים שבזכותם הופך הגז הטבעי למקור אנרגיה המועדף בעולם

1
done
by
מיין לפי

סמן את חומר הגלם שלא צריך לעבור שרפה ליצירת אנרגיה

1
done
by
מיין לפי

מי מהסקטורים הבאים אחראי לרוב פליטת תחמוצות הגופריות בארץ

1
done
by
מיין לפי

חוק אוויר נקי הוא:

1
done
by
מיין לפי

ראדון הוא

1
done
by
מיין לפי