Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם שלושת "עמודי התווך של הקיימות"?

1
שאלה #14889
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ככל שרמת החיים עולה, טביעת הרגל האקולוגית של אותה חברה:

1
שאלה #14890
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סמן את הטענה הלא נכונה

1
שאלה #14891
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הנדסה סביבתית:

1
שאלה #14892
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה היא הבעיה העיקרית בכך שהמשק הישראלי נשען רובו על מקורות אנרגיה

1
שאלה #14893
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהם היתרונות העיקריים שבזכותם הופך הגז הטבעי למקור אנרגיה המועדף בעולם

1
שאלה #14894
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סמן את חומר הגלם שלא צריך לעבור שרפה ליצירת אנרגיה

1
שאלה #14895
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי מהסקטורים הבאים אחראי לרוב פליטת תחמוצות הגופריות בארץ

1
שאלה #14896
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חוק אוויר נקי הוא:

1
שאלה #14897
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ראדון הוא

1
שאלה #14898
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!