Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה המטרה בתיכון מערכות?

1
done
by
מיין לפי

מה הבעיה המרכזית בתיכון מערכות?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין שמישות לשימושיות?

1
done
done
by
מיין לפי

• כללי עיצוב – כללים שהמעצב יכול להיעזר בהם על מנת לשפר את שמישות מוצר התוכנה הסופי

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים רלוונטי עבור תיכון מערכות?

1
done
done
done
by
מיין לפי

חמשת הגורמים של שמישות

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד לגבי שמישות ומשתמשים?

1
done
mood
by
מיין לפי

עקרונות התומכים בשמישות-

1
done
done
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חיזוי?

1
done
done
done
by
מיין לפי

איזה עקרון תומך לאיזה תמונה?

1
done
done
done
by
מיין לפי