Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סלע פלוטני הוא תוצר של

1
done
by
מיין לפי

סמן את התשובות הנכונות: קרקע המתפתחת בעמקים היא(3)

1
sentiment_very_satisfied
done
done
by
מיין לפי

שיטות לזיהוי מינרלים הם(2)

1
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

שיטות לזיהוי מינרלים הם

1
done
by
מיין לפי
by Itay Gutman
Itay Gutman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני חושב שמליחות היא בדיקת שדה של גבישים ומינרלים מזהים על ידי צורה חיצונית.
by
by Shimon Bromberg
Shimon Bromberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 47
כלים בסיסיים לזיהוי חושים – ראייה, מישוש, טעם – מינרלים נבדלים זה מזה בצבעם, בצורתם, בתכונות הפצילות שלהם, בגודל גבישי המינרלים המרכיבים אותם, במרקמם ובטעמם, וכן בצורות גאומטריות חיצוניות. זכוכית מגדלת או "לופה" – מסייעת לראות פרטים קטנים. ציפורן ומסמר – מסייעים להגדיר את קשיות המינרל. חומצה מלחית בריכוז נמוך (5%-6%) – מאפשרת זיהוי של קלציט. מגנט – משמש להגדרת תכונות מגנטיות של מינרלים. האמצעים המפורטים למעלה מאפשרים זיהוי ראשוני של מינרלים, אולם רק בדיקה מעמיקה במעבדה תאמת או תפריך את הזיהוי.
by

סלעים מטמורפים נוצרים

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

קביעת גיל גאולוגי נעשית

1
done
by
מיין לפי
by AMIT GAZIT
AMIT GAZIT 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
**כל התשובות נכונות, כתוב *לא נכונות*
by
by עשהאל שמחון
עשהאל שמחון 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לא נכונות.. מאובנים זהנכון אבל זה לא מדיוק
by

איזו מהתכונות הבאות משמשות לזיהוי מינרלים בשדה

1
done
by
מיין לפי
by Shimon Bromberg
Shimon Bromberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 47
כלים בסיסיים לזיהוי חושים – ראייה, מישוש, טעם – מינרלים נבדלים זה מזה בצבעם, בצורתם, בתכונות הפצילות שלהם, בגודל גבישי המינרלים המרכיבים אותם, במרקמם ובטעמם, וכן בצורות גאומטריות חיצוניות. זכוכית מגדלת או "לופה" – מסייעת לראות פרטים קטנים. ציפורן ומסמר – מסייעים להגדיר את קשיות המינרל. חומצה מלחית בריכוז נמוך (5%-6%) – מאפשרת זיהוי של קלציט. מגנט – משמש להגדרת תכונות מגנטיות של מינרלים.
by

מישור צירי

1
done
by
מיין לפי

זיהוי סינקלינה במפה גיאולוגית נעשה על ידי העובדה

1
done
by
מיין לפי