Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאור חומר הקריאה בקורס מה מסוכן יותר: הרוע ,כלומר ההתנהגות המרושעת, או האדישות לרוע?

1
done
by
מיין לפי

אחד המחברים (השל) מזמין אותנו להזדהות עם דרכם של הנביאים. מה מייחד את הנביא לדבריו?

1
done
by
מיין לפי

מה אפשר לומר לאור חומר הקריאה בקורס על אנשים הרואים עצמם דתיים ומתנהגים כדתיים אך אדישים לזעקת העוול של האחר?

1
done
by
מיין לפי

לאור חומר הקריאה האם ניתן להשתית שיח זכויות אדם על מחויבות לאכפתיות או לאהבה כלפי האחר באשר הוא אדם?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
mood
by
מיין לפי

איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה יש לגנדי לומר על הסכנה שהכתיבה שללו משקפת את הגאווה האישית שלו?

1
done
by
מיין לפי

איזה מן ההיגדים הבאים עשוי נכון לאור חומר הקריאה בקורס?

1
done
by
מיין לפי

האם בישראל ניתן להעלות על הדעת שיתייחסו לעובדים כאל עבדים כאילו היו סחורה?

1
done
by
מיין לפי

האם קורה בישראל שקורבנות מואשמים בקורבנותם ובני קבוצות שזכויותיהם מופרות נתפסים כאחראים להפרת זכויותיהם?

1
done
by
מיין לפי