Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ניתן לומר על בעיית המינימיזציה של הכיסוי על ידי קודקודים Cover Vertex?

1
done
by
מיין לפי

שאלה מספר 9, נתונה הנוסחה תראה את המשך השאלה?

1
done
by
מיין לפי

נתונות שתי בעיות- B,A .ידוע ש- AeP וש- BeNPC .איזו מהטענות ודאי נכונה?

1
done
by
מיין לפי

אלו מהטענות הבאות נכונה עבור אלגוריתם הקירוב של בעיית הסוכן הנוסע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בהינתן גרף מכוון וחסר מעגלים, (E,V=(G וקבוצת קודקודים, V'V. איזה מהאלגוריתם הבאים מהווה אלגוריתם פולינומי שימצא האם קיים בגרף G מסלול מכוון המבקר בכל צמתי 'V( ויכול לבקר גם בצמתים נוספים(.

1
done
by
מיין לפי

נתונה הבעיה האלגוריתמית הבאה: בתור לבנק עומדים n לקוחות, אך יכולים להיכנס אליו רק 10 לקוחות בו זמנית. לכל לקוח יש זמן שירות שלו, וכאשר הוא מסיים, יכול להיכנס לקוח אחר כדי להחליפו. ברצוננו להביא למינימום אז סכום זמני ההמתנה של כלל הלקוחות בהנחה שלא מגיעים לקוחות חדשים במהלך ההמתנה. מה ניתן לומר על בעיה זו?

1
done
by
מיין לפי

נתונה רשת זרימה (E,V=(G וזרימה f ברשת זו. בנינו עבורה רשת שיורית. איזו מהתשובות הבאות נכונה?

1
done
by
מיין לפי

תהא N רשת זרימה כך שכל הקיבולים )capacity )על הקשתות שלה זוגיים מלבד קשת אחת e שהקיבול שלה (e(c הוא ערך אי-זוגי. תהא f זרימה מקסימלית ברשת N .איזו מהטענות הבאות נכונה?

1
done
by
מיין לפי

נתון גרף קשיר לא מכוון (E,V=(G עם משקולות, ונתונים שני עצים פורשים מינימליים שונים T2,T1 לגרף זה, כאשר העצים האלו שונים זה מזה לפחות בקשת אחת. איזו מהטענות הבאות לא יכולה להיות נכונה?

1
done
by
מיין לפי

מה את חושבת שהתשובה?

1
done
by
מיין לפי