Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי איזו חלוקה התרופות נחלקות?

1
done
by
מיין לפי

כמה תרופות יש לרוקח בבית המרקחת?

1
done
בבית המרקחת ישנם רק תכשירים רפואיים
by
מיין לפי

מה הם חפ״שים?

1
done
by
מיין לפי

מהו שמם הנוסף של החפ״שים ולמה?

1
mood
by
מיין לפי

מהו שמה של נקודת הסף אשר ממנה מתחילות להיווצר מיצלות?

1
done
by
מיין לפי

מהם הסוגים השונים של האגרגטים העלולים להיווצר? דרג לפי גודל

1
done
by
מיין לפי

מהו פירוש המילה המססה ולמה היא קשורה?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים מתאר את המושג HLB?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקיד החפ״שים בהקשר של אמולסיה?

1
done
החפ״שים יוצרים מעין מחסום פיזיקלי בין שתי הפאזות
by
מיין לפי

מהו האתגר בתרופות בעלות טווח תרפויטי צר?

1
done
by
מיין לפי