Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתי פיגום ממוכן ייבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך?

1
done
by
מיין לפי

לאילו אתרים חייבים להכין תכנית ארגון בטיחותי?

1
done
by
מיין לפי

באילו סוגי עבודות באתר בנייה העובדים מחויבים בביצוע בדיקות רפואיות?

1
done
by
מיין לפי

באיזו תדירות צריך להיבדק פיגום תורן באתר בנייה לאחר הקמתו?

1
done
by
מיין לפי

5 .באילו מקרים, בין השאר, חובה לחבוש קסדת מגן?

1
done
by
מיין לפי
by Yarin Burya
Yarin Burya 0 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 1
ב
by

6 .מי רשאי לבצע עבודות אחזקה במכונות שאינן מגודרות?

1
done
by
מיין לפי

7 .מה זה אזן תיכון?

1
done
by
מיין לפי

8 .קבלן לעבודות תשתית מעסיק כ-75 עובדים, כולל קבלני המשנה, בעשרה אתרים שונים בפיזור גאוגרפי. האם קבלן זה מחויב בהכנת תוכנית לניהול בטיחות?

1
done
by
מיין לפי

9 .איזו מערכת טפסות יש לבצע לפי תוכנית מהנדס?

1
mood
by
מיין לפי

0 .מה הוא עומס עבודה בטוח בכל הנוגע לציוד הרמה?

1
done
by
מיין לפי