Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

העובדה שהפראים נכחדו מארץ ישראל בתחילת המאה ה 20 בזמן שיתושים וחולדות המשיכו לשרוד מדגימה את החשיבות של

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

Trade-off אבולוציוניים מתקיימים מאחר ו

1
done
by
מיין לפי

נישה אקולוגית מאפיינת את מגוון התנאים שמין צריך כדי לשרוד ולהתרבות

1
done
by
מיין לפי

מבנה אוכלוסיות על

1
done
by
מיין לפי

לפי הגרף המצורף

1
done
by
מיין לפי

העובדה שגם לקיפוד וגם לטרנק יש 4 רגלים

1
done
by
מיין לפי

בגרף הבא מוצגת הכשירות הממוצעת לפרט כפונקציה של מספר פרטים בשני בתי גידול שונים (א' וב'). עשרה פרטים מגיעים לאזור וצריכים לבחור את מדומם בין שני בתי הגידול. לפי תאוריית הפיזור האידיאלי החופשי:

1
done
by
מיין לפי

בדוגמא שהכרנו על הלטאות במיזורי הגיעו החוקרים למסקנה שיש צורך בשריפה מבוקרת של היער. הבעיה איתה הם ניסו להתמודד הייתה:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

פיזור סיכונים בזמן (bet-hedging) ע"י תרדמת זרעים :

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

לפי המודל האקספונינציאלי

1
done
by
מיין לפי