Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

להערכה כמותית של חלבון מסויים המופרש בתרבית תאים ניתן להשתמש ב

1
done
done
by
מיין לפי

להערכה כמותית של חלבון מסוים פעיל המופרש בתרבית תאים ניתן להשתמש ב

1
done
by
מיין לפי

ניתן להעריך את כמות התאים בתרבית ע''פ:

1
done
by
מיין לפי

להערכה כמותית של חומר המופרש בתרבית רקמה ניתן להשתמש ב-:

1
done
by
מיין לפי

אפשר לבצע כימות מדויק למספר התאים החיים בתרבית הגידול ע"י:

1
done
by
מיין לפי

להערכה כמותית ופעילות ביולוגית (ביחד) של חומר המופרש בתרבית רקמה משתמשים ב:

1
done
by
מיין לפי

קביעת סוג התא בתרבית נעשה לפי:

1
done
by
מיין לפי

מהו הגורם שיכול להשפיע על התנהגות תאים בתרבית:

1
done
by
מיין לפי

הגורמים שיכולים להשפיע על מורפולוגית תאי התרבית הם:

1
done
by
מיין לפי

בין הגורמים הסביבתיים שיכולים להשפיע על התנהגות תרבית תאים ניתן למנות:

1
done
by
מיין לפי