Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה אתר יוצא דופן ומדוע? א'

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Nir Weisler
Nir Weisler 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הסיבה שבה תל אנפה יוצא דופן היא כיוון שרוב הממצאים שבאתר שייכים לתקופה ההלניסטית, שלושת האפשרויות האחרות היו רומיות בעיקרן. כמו כן, בתל אנפה לא נמצא מספר רב של מבנים, בניגוד לשומרון שהוא גם אתר גדול, וגם בניגוד לירושלים וקיסריה שהיו ערים גדולות.
by

לאיזה תקופה שייך "ארמון השונית" והיכן הוא נמצא?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה גילוי חשוב הגיעו חוקרים בירושלים בעזרת זרעים עתיקים

1
done
by
מיין לפי

למה שימש ההיפו-סטדיום על פי יוסף פטריך?

1
done
by
מיין לפי

באיזה אתר ארכיאולוגי נמצאו: אצטדיון, אוגוסטאום ומקדש לאלה קורה Kore ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהאתרים הבאים יוצא דופן ומדוע?

1
done
by
מיין לפי
by Nir Weisler
Nir Weisler 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תל אנפה שייכת לתקופה ההלניסטית. בניגוד לשאר האתרים, בתל אנפה לא נמצאו שרידים של מבנים גדולים. קיסריה, כורזים ושבטה הם ישובים גדולים לעומת תל אנפה.
by

מה שמו של הנחל/ ואדי המקיף את הגבעה המערבית של ירושלים מצד מערב ?

1
done
by
מיין לפי

מאיזו תקופה הם עיקרי השרידים הארכיאולוגיים שנתגלו בשבטה?

1
done
by
מיין לפי

באיזה אתר נתגלתה קרית ממשל ולאיזו תקופה היא משוייכת ?

1
done
by
מיין לפי

איזה אתר מזוהה עם ארמונו של הורקנוס לבית טוביה והיכן הוא נמצא ?

1
done
by
מיין לפי