Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לגברת כרמלה כרמלי נלקחו שתי דגימות שתן שונות בהפרש של שבועיים. מה עשויים להיות הגורמים לשינויים בערכי האנליטים שנמדדו בהפרש זמן זה (בהנחה שלא חלה טעות בזיהוי הנבדקת)

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי TTA ו-TLA?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הסיבות המפורטות מטה, שהביאו להתפתחות שירותי מעבדה במתווה של point of care, אינה נכונה

1
done
by
מיין לפי

בעת האישור התוצאות של בדיקות מעבדה ביוכימיות, נתקלה יפית, תורנית במשמרת הערב במעבדה הביוכימית הדחופה בבית החולים "תרופה וסעד", בהתראת דלתא הצמודה לתוצאת בדיקה של מר אוהד ארגמן, המאושפז במחלקה הפנימית. הבדיקה הנידונה אינה מוגדרת כמסכנת חיים. כנדרש, חזרה יפית הערנית על הבדיקה ובנוסף ערכה בירור ומצאה כי ערכה בירור ומצאה כי: # נתוני בקרת האיכות היומית היו תקינים # לא נמצאה טעות בזיהוי הדגימות והנבדק # סוגי המבחנות היו נכונים ומתאימים לסוג הדגימה והבדיקות # מצבו הרפואי של מר ארגמן מספק הסבר להבדל המשמעותי בין תוצאות דגימות הבוקר והערב. בנוסף ראתה יפית שבשתי החזרות של דגימת הערב התוצאה הייתה זהה. לפיכך, היה עליה לנהוג באופן הבא:

1
done
by
מיין לפי

השלבים האנליטי והפוסט אנליטי של בדיקת המעבדה כוללים את:

1
done
by
מיין לפי

שלבים הכרחיים לביצוע בדיקות Point of care

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בדיקת מעבדה הן?

1
done
by
מיין לפי

למר יצחק יצחקי נלקחו דגימות דם לבדיקות שגרה סרולוגיות-ביוכימיות. בין השאר, נבדקו האנליטים: גלוקוז, סידן ואשלגן. עקב חשש לטעות, נלקחה דגימה שנייה כעבור יומיים. מה עשויות להיות הסיבות לשינויים בערכי האנליטים שנבדקו (חלקם או כולם) בפרק הזמן הנ"ל, בהנחה שלא חלה טעות בזהות הנבדק

1
done
by
מיין לפי

בתוספת הרביעית לתקנות בריאות העם – מעבדות רפואיות, מפורטות בדיקות מעבדה המותרות לביצוע בלעדי ע"י

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תרומת "גורם הזמן" לתוצאות בדיקת מעבדה תלויה ב...

1
done
by
מיין לפי