Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערכת ניהול האיכות במעבדה הרפואית בישראל מותאמת ל-

1
done
by
מיין לפי

מערכת האיכות במעבדה בנויה על פי הגישה התהליכית, בחר במשפט הנכון ביותר

1
done
by
מיין לפי

המעבדה נסחה את היעד הבא: "מתן שירות מקצועי יעיל ומועיל לבעלי הזיקה". מה יהיה המדד הטוב ביותר לבחינת מימוש היעד

1
done
by
מיין לפי

נהלי העבודה במעבדה מהווים מקור מידע שנצבר בהם ידע רב. עובד נדרש לבצע בדיקה ידנית שפותחה במעבדה על פי אחד מנהלי העבודה, מהו התרחיש הרצוי ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מעבדה רכשה בקר של יצרן חיצוני לביצוע בקרת איכות יומית, בהתאמה מלאה לשיטות הבדיקה הכמותיות הנהוגות בשגרת פעילותה. איזה מבין חוקי הבקרה הבאים גרם להפסקה מידית של ביצוע הבדיקות

1
done
by
מיין לפי

בבדיקה לנוכחות וירוס קבע היצרן ערך סף של 1.0. בבדיקה זו ה- CV=15% התקבלה לנבדק תוצאה בערך של 0.95. מה ירשם בדוח התוצאה

1
done
by
מיין לפי

בשתי מעבדות שונות התקבלה אותה התוצאה, במעבדה א' ערך אי הודאות גדול פי 2 מזה שהתקבל במעבדה ב'. בשני המקרים גבול אי הודאות העליון מצוי מתחת לערך ה- Cut Off. האם לדעתך ניתן לשחרר את התוצאות?

1
done
by
מיין לפי

מעבדה ניגשת לביצוע תהליך אשרור לבדיקה איכותית. בדוח תופיע התוצאה "חיובי" עבור מצבים בהם התקבל ערך כל שהוא ו"ללא סיגנל" עבור המצבים בהם לא התקבל ערך כלל. אילו מאפיינים לא יכללו בפרוטוקול האשרור?

1
done
by
מיין לפי

10. הקוד האתי המקצועי מורכב מהאלמנטים הבאים, בחר במשפט הנכון ביותר

1
done
by
מיין לפי

11. בספרות מוגדרות טעויות בקבלת דגימה לכאלו שהתרחשו בשלבי הנטילה השונים: קדם בדיקה, בדיקה ולאחר בדיקה. בחר במשפט הנכון ביותר המתאר את שיעור הפסילה המופיע בספרות

1
done
by
מיין לפי