Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם מיקרו מינרלים?

1
done
by
מיין לפי

מה הפיתרון האפשרי לבעיית הדישון הכימי ולזיהום הסביבתי הנוצר ממנו

1
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד על הנצר

1
done
by
מיין לפי

חלק מתפקידי הגבעול הם:

1
done
by
מיין לפי

מה קרה במעבר מהגבעול לגזע?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי קליפת הזרע?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן ללמוד ממדעי העצים

1
done
by
מיין לפי

מה קורה לליבת הגזע של עצים שגילם כמה עשרות שנים?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי תופעת האמבוליזם?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את המבנה של הפיוניות המצויות בעלים והגבעולים

1
done
by
מיין לפי