Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אבן העזר 2 איזכורים, מה הקשר ביניהם?

1
done
by
מיין לפי

התפיסה של חז"ל במסכת סוטה, מתי ניתן לאפשר לכל הפטורים לא לצאת למלחמה(משהו כזה)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמלחמות הבאות אינה נחשבת אצל הרמב"ם במלחמת מצווה?

1
done
by
מיין לפי

4. במאמר של מדן, מה לדעתו של כותב המאמר הסיבה לכך שעמלק תקפו את בני ישראל?

1
done
by
מיין לפי

במגילת אסתר ברויאר תוהה (בתחילת המאמר) על המשמעות של האירוע הבא

1
done
by
מיין לפי

6. לפי דעת צמח צמריון למה שאול לא הרג את אגג?

1
done
by
מיין לפי

7. מי היה הראשון להשתמש במלחמת לילה (במאמר של ישראל בן שם):

1
done
by
מיין לפי

8. במאמר של ניסן אררט על אברם העברי הסיפור מחולק ל2, מה סגנון הכתיבה החלק הראשון ________ החלק השני________:

1
done
by
מיין לפי

במאמר של העץ, למה כתוב "כי האדם עץ השדה" לפי השיטה שמאמץ המחבר

1
done
by
מיין לפי

10. אסטרטגיה בלחימת יהונתן ונערו בפלשתים:

1
done
by
מיין לפי